SVAZ CHOVATELŮ KONÍ MORAVY A SLEZSKA z.s.

  SCHKMS patří do skupiny chovatelských svazů sdružených pod ASCHK ČR a jeho členskou základnu tvoří především chovatelé, majitelé, jezdci a příznivci koní na území Moravy a Slezska. Jeho dlouholetým předsedou je MVDr. František Horník, který je sám úspěšným chovatelem a výkonným funkcionářem svazu. Mezi hlavní úkoly SCHKMS patří podpora chovu koní všech plemen a jejich využití v jezdeckém i vozatajském sportu na všech úrovních, pořádání různých vzdělávacích akcí, chovatelských přehlídek a výstav.
Součástí SCHKMS jsou menší chovatelské spolky: Holešov, Valašsko, a Nový Jičín, momentálně je také SCHKMS nápomocen při založení chovatelského spolku Ostravsko. SCHKMS zaštiťuje oblastní výstavy, které probíhají v Žilině u Nového Jičína, v Prostřední Bečvě na Valašsku a nově také v Polance nad Odrou.
  Podílí se na pořádání soutěží pro chladnokrevné koně, které mají v této oblasti velkou tradici a nemalé úsilí věnuje propagaci a popularizaci koní v této oblasti. V posledních letech došlo rovněž k obnovení spolupráce se ZH Tlumačov, kde se SCHKMS podílí na přípravě tradičních chovatelských dnů.
V současné době má SCHKMS více než 100 členů a rád ve svých řadách přivítá jak nové chovatele pony a koní všech plemen, tak všechny ostatní milovníky pony a koní.
Výzva SCHKMS pro chovatele, kteří nejsou spokojení se současnou situací v SCHČT.

Ti, kteří nejsou se současnou situací spokojeni, nechť podepíší přiložený dokument a zašlou naskenovaný emailem na info@aschk.czHYPERLINK "mailto:info@aschk.cz" , případně poštou na adresu ASCHK ČR v Písku

V
ýzva členů SCHČT , chovatelů a přátel ČT
  Členové SCHČT, chovatelé a přátelé ČT vyzývají všechny orgány činné a zodpovědné za vedení plemenné knihy ČT k respektování naší výzvy.
Požadujeme aby vedením plemenné knihy ČT byla opětovně pověřena ASCHK ČR, tak jak tomu bylo v minulosti a nikdy nedošlo k situaci, kdy chovatelům tohoto nejpočetnějšího teplokrevného plemene nebyly vyplaceny dotace, tak jak se to stalo chovatelům ČT za rok 2017 a zřejmě i stane za rok 2018.
  Chceme aby UCHS  (uznaným chovatelským sdružením) plemenné knihy ČT byla ASCHK ČR a ne žádný spekulativně vznikající spolek, či  jiná organizace, přičemž mi chovatelé chceme nadále chovat plemeno český teplokrevník.
  Nechceme již žádné dohady, napadání , urážení, kastování a jiné nechutnosti, kterých jsme byli mnohdy nuceni přihlížet, či je poslouchat, nebo číst,  jelikož nám jde pouze o chov a  úspěšnou budoucnost našeho plemene, které nadále chceme chovat a jedinou organizací, které věříme je ASCHK ČR, která zaštiťuje 11 plemenných knih, kde problémy tohoto rázu nikdy nevznikly.
  Doufáme, že úředníci Mze ČR,Prezidium  ASCHK ČR, ČPI(české plemenářské inspekce), ÚEK( ústřední evidence koní) a předsednictvo SCHČT případně ti kteří se cítí být předsednictvem SCHČT pochopí naší situaci v které nás zajímá pouze chov našeho plemene!
  Věříme, že slovo chovatelů tohoto krásného hospodářského zvířete bude mít náležitou váhu u kompetentních orgánů a především úředníků z Mze ČR při udělování vedení UCHS PK ČT (uznaného chovatelského sdružení plemenné knihy český teplokrevník).
Toto vše stvrzujeme svými jmény a podpisy( případně i adresami).
VÝZVA ČLENŮ SVAZU CHOVATELŮ KONÍ MORAVY A SLEZSKA z.s.
projednána na VH SCHKMS z.s  28.března 2018 v ZH Tlumačově

Valná hromada dala do svého usnesení, že bude podporovat jednání předsednictva Asociace ČR ve vztahu ke Svazu chovatelů českého teplokrevník. Považuje za důležité zachování plemene český teplokrevník, možnost zápisu chovatelů svých klisen do plemenné knihy českého teplokrevníka a vyzývá členy předsednictva českého teplokrevníka, aby ve spolupráci s asociací a jednáním Ministerstva zemědělství ČR případně moravským svazem připravil a zajistil chovatelské akce, a to především celostátní přehlídku tříletých klisen a dále klisen s hříbaty. Moravský svaz nabízí provést tuto akci v termínu konání 3. ročníku Moravského šampionátu v jezdeckém areálu ESC Olomouc Lazce. Pokud se podaří zajistit financování a chovatelé přispějí na tento chovatelský svátek , věřím , že i za této složité situace jsme schopni tuto významnou akci v rámci celé republiky uspořádat.

Za SCHKMS z.s
Předseda  MVDr. František Horník
Vážení chovatelé a zkrátka všichni, kteří se točíte kolem koní

     Věci, které nás tíží v chovatelství a ve sportu nejsou jistě nic ve srovnání s nynější situací kolem zdraví, ta nás nyní omezuje nejvíce. Vše se však
většinou vyrovnává, letošní zima je docela příznivá a můžeme s koníky klidně pracovat venku bez ohledu na omezení. I při svém věku jsem
neustále optimista a věřím, že rok 2021 zvládneme chovatelsky i sportovně. Dobře si pamatuji doby, kdy žádné haly nebyly, koně po Hubertu měli
volno a my se těšili na první jarní závody. Je jiná doba, ale zkusme probudit nadšení pro společnou práci. Jak vypadala situace s pandemií loni a
jak nás omezila, již všichni víme a není třeba to opakovat. Je nutno připomenout, co vše bylo v loňském roce připraveno. Na úrovni ASCHK ČR,
hlavně organizační činností pracovníků ASCHK ČR a Zemského hřebčince Písek se podařilo zajistit organizaci nejdůležitějších chovatelských
akcí, VZ klisen všech plemen, KMK a jejich profinancování. Celostátní přehlídka tříletých klisen a hříbat je důležitou ukázkou práce chovatelů. Tak
trošku z pohledu Moravy, jako by vytrácel přínos dlouhé řady moravských chovatelů a jejich výsledky. Naše velká moravská výstava a šampionát v
Olomouci je zcela srovnatelná s celostátní akcí a pro chovatele je vždy velkým povzbuzením v jejich práci. Musím se zde zmínit o okolnostech,
které zdánlivě snižují úroveň chovatelské práce na Moravě. Je pravda, že z Moravy do Písku je hodně daleko, v loňském roce toto odradilo mnoho
chovatelů vyhodnocených na moravském šampionátu v Olomouci od cesty na republikový šampionát konaný v Písku, přesto že cesta byla
účastníkům plně hrazena.   Bohužel ZH v Tlumačově nemohl uspořádat své tradiční akce, například tradiční chovatelský den. Významně se však
podílel na Moravském šampionátu a výstavě v Olomouci a mistrovství spřežení na Bahňáku, kde vybudoval úplně novou dráhu. Jestliže chceme
dále rozvíjet náš chov, je nutné, abychom měli nejenom kvalitní koně, ale především zapálené mladé lidi ochotné se věnovat chovatelství a sportu.
      My starší dobře víme, co pro nás byla Přerovská zemědělská výstava. Byly to ukázky ochoty a radosti chovatelů. Při vystoupení koní byly vždy
plné tribuny jásajících diváků. V té době byly plně funkční jednotlivé spolky chovatelů koní, které vlastně zastupovaly vždy jeden okres. Tyto spolky
na Moravě byly a jsou základem SCHKMS. Jednalo se o Karvinou s velikým chovatelem p. Kuželkou, Frýdek - Místek a Dobrou se Zdeňkem
Baborem, Valašsko a Vsetín s Janem Blizňákem, Nový Jičín s MVDr. Horníkem, Vyškov a Prostějov s Láďou Eremiášem, Brněnsko s Ing.
Leopold Jelínkem, Přerovsko s Jiřím Složilem, Slovácko s Karlem Růžičkou a Viktorem Chytílkem a mnoho dalších zapálených chovatelů.
     Chladnokrevní koně a jejich majitelé byli organizování ve SCHČMB, Slezského Norika a koně Norického. V té době ještě poníci a ostatní
plemena koní nebyla příliš organizována. Odpovědnost za chovatelství přebíraly odborné svazy. Byli vyškoleni tzv. paliči hříbat, kteří evidovali
narozená hříbata, popisovali a pálili výžeh. Na Moravě byli dva inspektoři Ing. Hošák a Ing. Procházka. Od roku 1995 bylo uznáno na Moravě nové
původní plemeno Moravský teplokrevník. Veškeré věci zpracovával Ing. Hošák a ing. Krybus, který tuto funkci vykonával až do vysokého věku.
Současná doba vyžaduje jiný způsob organizace a řešení především RPK. Došlo k výraznému nárůstu zájmu o malá plemena koní. Také máme
nové členy různých PK. Není vše, ale růžové. Snad větší spoušť než Covid 19 napáchal rozkol mezi chovateli Českého teplokrevníka. Jak se
vedou neustálé spory, ztrácejí členové ČT a jejich organizace rozhodující vliv na zkvalitnění chovu Českého teplokrevníka. Je to znát hlavně v
nejistotě přiznání dotací VZ, zápisu klisen do PK. Pro zachování kvality chovu Českého teplokrevníka je nutná stabilní a svorná členská základna a
propagace dosažených výsledků na chovatelských výstavách SCHKMS z.s. Nutno opět zdůraznit význam získávání a přípravy mladých lidí pro tuto
činnost.
     Chce to změnit způsob jednání a především komunikace. Chci se ještě vrátit k poníkům a jejich chovatelům a majitelům. Ověřil jsem si na
vlastních vnoučatech, co jsou děti ochotny pro své miláčky udělat. Obrovským vkladem je zatažení celé rodiny do chovu nebo sportu. Je to
obrovské množství lidí, kteří se v rámci rodin věnují této činnosti. Samozřejmě i zde jsou problémy s přemotivovanými ambiciozními rodiči, rozdílné
finanční možnosti, velká konkurence a finanční hodnota poníků. I tady SCHKMS se podílí na pony šampionátu v rámci Moravy. I druhý ročník
dopadl skvěle. Děti byly vyhodnoceny v jednotlivých kategoriích a za finanční odměny by se nemuseli stydět ani závodníci na velkých koních. Celý
Šampionát pony skvěle připravil technicky včetně rozpisu pan David Hrnčíř z Frenštátu a paní Zdenka Špůrková z Hermelín ranche. Věřím, že i
letošní rok bude pro tyto děti a mladé sportovce skvělou příležitostí předvést své koníky a jezdecké umění.
      Pro chladnokrevná plemena koní nastaly po revoluci poměrně složité časy. Lesy velmi omezily svoji činnost, nákup a prodej chladnokrevných
koní stagnoval. Vznikaly různé názory, zda koně křížit a vytvořit užitkového chladnokrevného koně, nebo zůstat u jednotlivých plemen. Díky GZ,
které byly vypsány na ČMB a Slezského norika se tato plemena budou nadále vést jako čistokrevná plemena. Vlivem těchto podmínek začalo
křížení Noriků se Slezskými Noriky. Tato situace se vyhrotila před několika roky, byla stanovena přesná genetická pravidla a řád pro tato
plemena. Nechci zde vypisovat historii, ale opět u všeho stáli vynikající chovatelé a zastánci plemene ČMB pan MVDr. Beroun a MVDr.
Procházka. Pro SN se stal mekkou Klokočov a významný chovatel SN pan Jan Petrtýl. SCHKMS byl již v té době pevnou základnou pro moravské
chovatele a ve spolupráci se ZH Tlumačov, řešil problémy chovatelů. První stanovy SCHKMS byly schváleny a registrovány 8. 6. 1990. Valná
hromada se konala jedenkrát ročně v Troubelicích u p. Kobzy. Přítomno bylo vždy víc než 110 členů.
     Současný stav je samozřejmě úplně jiný. Máme vyspělou techniku, maily a podlehli jsme současnému dění, nemáme čas a mnohdy chuť dělat
něco pro druhé. Máme krásné areály, výstaviště a tak díky dotačním titulům na výstavnictví můžeme uspořádat nejen oblastní, ale i velkou
Moravskou výstavu v Olomouci. Chov koní se posunul o hodně vpřed, ale musíme si uvědomit, že vše stojí peníze a obrovskou obětavost ze strany
chovatelů. A ne vždy se nám vynaložené prostředky vrátí. Máme možnost využívat zkušeností s celého světa, máme možnost využít k chovu
celosvětově úspěšných hřebců. Věřím, že současné vedení ASCHK ČR v čele s MVDr. Dražanem zajistí podmínky pro rozvíjení chovu na Moravě
a v Čechách.
     A teď se snad již dostávám k velmi důležité věci a to jsou volby do předsednictva svazu a příprava valné hromady svazu. Ještě dnes nevíme,
jak bude probíhat Covid, ale jsou různé možnosti organizace a je nutné se na ně připravit. Já vzhledem ke svému věku chci ukončit funkci
předsedy a byl bych rád, abyste navrhli členy předsednictva a nového předsedu. Máme relativně čas, ale prosím o návrhy. Jak víte, máme své
webové stránky, informujeme vás o všech akcích a vždy se těšíme na vaši účast. V roce 2021 Vám přeji radost z chovatelské práce, z hříbátek a
hlavně zdraví Vám a vašim koním.S pozdravem
MVDr. František Horník
Seznam spolků ze dne 8. 6. 1990
ČLÁNEK O VIII. MORAVSKÉM ŠAMPIONÁTU ZDE !!!!